Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Пατριαρχείο

Меморандум о понимании и сотрудничестве между Восточной Православной Церковью, Ориентальными Православными Церквами и Объединенными библейскими обществами

Εκτύπωση
11 Ιανουαρίου 2011 έτος 15:23

Со 2 по 5 ноября 2010 года в городе Агия Напа на Кипре состоялась очередная встреча Подготовительного комитета Православной Церкви, Ориентальных Церквей и Объединенных библейских обществ. В состав комитета входят, с одной стороны, представители некоторых Поместных Православных Церквей, а также основных Ориентальных Церквей, с другой — руководство центрального аппарата Объединенных библейских обществ. От Русской Православной Церкви в состав комитета входит первый заместитель председателя Учебного комитета архимандрит Кирилл (Говорун).

В рамках встречи был доработан текст  «Меморандума о понимании и сотрудничестве между Восточной Православной Церковью, Ориентальными Православными Церквами и Объединенными библейскими обществами». Подготовка текста меморандума началась еще во время предыдущей встречи комитета в Москве в 2007 году.

Меморандум подводит итог встречи между Православной Церковью, Ориентальными Церквами и Объединенными библейскими обществами, вследствие обоюдного обязательства о продолжении сотрудничества во всех аспектах деятельности, имеющих отношение к Священному Писанию.

В числе прочего меморандум предполагает, что Библейские общества в своей деятельности на территории стран, где большинство составляют члены восточных Церквей, должны ориентироваться на православное понимание места Священного Писания в церковной традиции и жизни Церкви, а также активно сотрудничать с этими Церквами в переводе и распространении Священного Писания. Эти Церкви должны быть надлежащим образом представлены в руководстве национальных Библейских обществ.

Презентация меморандума должна состояться в Эчмиадзине в ноябре 2011 года.

***

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Мк. 13, 31).

Преамбула

Меморандум подводит итог встречи между Восточной Православной Церковью, Ориентальными Православными Церквами и Объединенными библейскими обществами (ОБО), вследствие обоюдного обязательства о продолжении сотрудничества во всех аспектах деятельности, имеющих отношение к Священному Писанию.

Данный документ составлен в духе уважения к каноническому статусу Восточной Православной Церкви и Ориентальных Православных Церквей. Документ также признает, что ОБО является всемирным братством автономных национальных Библейских обществ.

1. История сотрудничества Восточной Православной Церкви и Ориентальных Православных Церквей с Объединенными библейскими обществами.

История совместной деятельности между национальными Библейскими обществами, Восточной Православной Церковью и Ориентальными Православными Церквами развивается с начала XIX века, момента начала сотрудничества между Русской Православной Церковью и Российским библейским обществом. Позднее, в конце XIX века, проводилась совместная работа Армянского Патриархата в Турции и Американского библейского общества в сфере различных публикаций и проектов по переводу.

Отношения приобрели более официальный характер в конце 1960-х гг., когда некоторые представители Восточной Православной Церкви и Ориентальных Православных Церквей стали принимать участие в региональных собраниях Объединенных библейских обществ в Европе. Эти отношения получили особое развитие в конце 1980-х гг., когда вновь основанные или восстановленные национальные Библейские общества в тех странах, где большинство населения является православным, установили и укрепили официальные связи и сотрудничество с Восточной Православной Церковью и Ориентальными Православными Церквами. Далее, в 1999 году, по инициативе Его Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея началась новая фаза отношений между Восточной Православной Церковью, Ориентальными Православными Церквами и Объединенными библейскими обществами. Впоследствии основывались комитеты для наблюдения за ходом развития: так, от имени ОБО был создан комитет по связям с Православными Церквами, а со стороны Восточной Православной Церкви и Ориентальных Православных Церквей — Постоянный комитет по связям с ОБО. Встречи между этими комитетами проходили в городах Ларнака (Кипр, 2003), Волос (Греция, 2005), Москва (Россия, 2007) и Агия Напа/Паралимни (Кипр, 2010). Сейчас оба Комитета пришли к решению о необходимости развития отношений и составления Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

2. Место и роль Священного Писания

2.1 Для Восточной Православной Церкви и Ориентальных Православных Церквей Священное Писание неотделимо от священной традиции Церкви, а также от миссии Церкви в мире, поскольку оно адресовано, главным образом, членам общины веры. Следовательно, отправными точками при чтении и толковании Слова Божиего (Логоса) являются литургическая жизнь и живой опыт Церкви.

2.2 Положение о самоопределении и этических нормах ОБО гласит: «Движение Библейского общества призвано выполнить великую миссию (Мф. 28, 18-20). ОБО согласны с тем, что Священное Писание относится ко всем Церквам, признавая, что доктринальное толкование Писания принадлежит именно Церквам».

Восточная Православная Церковь, Ориентальные Православные Церкви и ОБО признают боговдохновенность Священного Писания, проповедуют вселенский характер Божественного откровения и необходимость животворящего послания Священного Писания для всего мира.

3. Заявление о намерениях

3.1 Восточная Православная Церковь и Ориентальные Православные Церкви признают важность активного сотрудничества с ОБО и Всемирным братством 147 Библейских обществ в сфере перевода, издания и распространения Священного Писания, во благо своей церковной жизни.

3.2. В рамках приверженности принципу служения всем Церквам ОБО намерены сотрудничать с Восточной Православной Церковью и Ориентальными Православными Церквами, объединяющими более 300 миллионов христиан, для выполнения миссии ОБО, которая заключается в «как можно большем распространении Священного Писания».

3.3 Восточная Православная Церковь и Ориентальные Православные Церкви продолжают стремиться к участию в жизни и работе национальных Библейских обществ, а также к тому, чтобы быть на должном уровне представленными в органах управления этих Обществ.

3.4 Восточная Православная Церковь и Ориентальные Православные Церкви приветствуют заявление, обнародованное Всемирной ассамблеей Объединенных библейских обществ в Ньюпорте (Уэльс, 2004), которое гласит: «Члены наших исполнительных комитетов должны представлять как церковь, так и народ, которому она служит. Это значит, что члены таких комитетов также обязаны обладать соответствующими навыками, качествами и опытом. Вместе с изменением и развитием сущности нашей миссии и всех связанных с ней дел также должна будет изменяться и развиваться потребность в лидерских качествах и опыте».

3.5 ОБО как всемирное братство национальных Библейских обществ верны своим намерениям следить за тем, чтобы деятельность Библейских обществ следовала букве православного понимания Священного Писания, а также его места и роли в церковной традиции и самой жизни Церкви.

3.6 Восточная Православная Церковь и Ориентальные Православные Церкви одобряют резолюцию, принятую в мае 2005 года Мировым комитетом ОБО, гласящим: «ОБО принимают свой долг служения всем христианским Церквам… (и) сознательно не ассоциируют себя с принудительной деятельностью, склоняющей людей изменять свою принадлежность к церковной общине», однако ходатайствуют к ОБО об осуждении прозелитизма.

4. Цели сотрудничества

Восточная Православная Церковь, Ориентальные Православные Церкви и ОБО, с помощью взаимной поддержки и сотрудничества, стремятся к достижению следующих целей:

4.1 Способствовать росту переводов и изданий Библии, подходящих для православной аудитории, в соответствии с Правилами ОБО о переводе Священного Писания (2004);

4.2 Поддерживать и стимулировать совместные локальные методы распространения Священного Писания, особенно в странах, в которых одна или две Церкви объединяют большинство христиан.

5. Реализация

Восточная Православная Церковь, Ориентальные Православные Церкви и ОБО намерены продолжать сотрудничество для укрепления и дальнейшего развития рабочих отношений в будущем на национальном, территориальном и глобальном уровнях. Постоянный комитет по связям в Церквах и ОБО будут регулярно поддерживать связь с Комитетом ОБО по церковным отношениям.

Ожидается, что Восточная Православная Церковь и Ориентальные Православные Церкви сформируют новый Постоянный комитет по связям с ОБО в течение встречи в 2011 году. Именно этот новый комитет будет постоянно поддерживать связь с Комитетом ОБО по церковным отношениям, как было упомянуто ранее.

Этот Меморандум одобрен Комитетом ОБО по связям с Православными Церквами, Восточной Православной Церковью, а также Постоянным комитетом Ориентальных Православных Церквей по связям с ОБО, и будет представлен и торжественно оглашен на встрече представителей Восточной Православной Церкви, Ориентальной Православной Церкви и ОБО, запланированной в 2011 году.

Дай Бог, чтобы это сотрудничество помогло нам в нашем служении в духе апостольских слов: «Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие» (1 Фес 2, 4).

4 ноября 2010 год, Агиа Напа/Паралимни, Кипр

митрополит Геннадий, сопредседатель Постоянного комитета
митрополит Бишой, сопредседатель Постоянного комитета
доктор Маркку Котила, председатель ОБО
доктор Миллер Миллой, генеральный секретарь ОБО

Богослов.ru/Патриархия.ru

Εκδοχή: Ρωσική

Τα υλικά κατά θέματα

Ομάδα προσκυνητών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Μαυροβούνιο, την Αλβανία και τη Σερβία

Ενδέκατη επέτειος της ενθρονίσεως του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου εορτάσθηκε στη Σερβία

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος συμμετείχε στη συνάντηση με τον Β. Πούτιν με τη μητέρα της Ναάμα Ισσαχάρ

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Ουδέποτε η Ρωσική Εκκλησία αμφισβήτησε το πρωτείο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, το ζήτημα είναι πώς κατανοείται αυτό το πρωτείο [Συνεντεύξεις]

Συνάντηση του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με τον Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών Καρδινάλιο Κουρτ Κοχ

Α’ συνεδρία της Ομάδας εργασίας για τη συνεργασία με την Εκκλησία Ινδίας

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Διατηρούμε κοινωνία με όλους τους αρχιερείς και κληρικούς, που δεν αναγνωρίζουν και δεν θα αναγνωρίσουν τους «νομιμοποιηθέντας» από την Κωνσταντινούπολη σχισματικούς [Συνεντεύξεις]

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συμμετείχε στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο με θέμα την προστασία των χριστιανών