Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Adresarea Preafericitului Patriarh Chiril către cititorii cărţii „Învățătura Ortodoxă despre ierarhie în Biserică”

Adresarea Preafericitului Patriarh Chiril către cititorii cărţii „Învățătura Ortodoxă despre ierarhie în Biserică”
Versiune pentru tipar
28 decembrie 2012 20:16

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către cititorii cărţii „Învățătura Ortodoxă despre ierarhie în Biserică” pregătită de Consiliul editorial şi de Comitetul de învăţământ al Bisericii Ortodoxe Ruse, publicată de Editura Patriarhiei Moscovei.

Iubiţi întru Domnul enoriaşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse!

Culegerea „Învățătura Ortodoxă despre ierarhie în Biserică: Antologia textelor sfinţilor părinţi” este o ediţie actuală, a cărei necesitate demult se simte. Trebuie să spun de la bun început că ediţia de faţă a textelor din sfinţii părinţi la tema sobornicităţii Bisericii şi ascultării conducerii Bisericii - este manifestarea grijii păstoreşti pentru acei care, deseori fiind mânaţi de „intenţii bune”, intră pe o cale periculoasă a scindării. Tradiţia creştină înţelege ierarhia ca o ordine a vieţii stabilită de Dumnezeu pentru viaţa comunităţii, în funcţie de aceasta şi ierarhia bisericească capătă importanţa unui din cei mai importanți factori ai Bisericii, prin care se determină şi autoritatea ierarhiei. Însă, actualmente, societatea noastră trece printr-o criză de autoritate. Printre oamenii nu doar laici, dar şi cei care se consideră pe sine îmbisericiţi deseori domină o înţelegere falsă a autorităţii, care este percepută de mulţi ca fiind un atribut al puterii personale. Totodată atitudinea bisericească adevărată, corectă faţă de autoritatea ierarhiei este chezăşia armoniei şi stabilităţii Bisericii. Două extremităţi – absolutizarea autorităţii şi lipsa ei – de cele mai dese ori aduc la scindare, iar cauza ambelor rele este mândria văzută şi cea ascunsă. Luptătorii cu tot felul de nedreptăţi, care aparţine lumii noastre decăzute, ce sălăşluieşte în rău, uită că sentimentul de dreptate hipertrofiat de cele mai dese ori este indicatorul trufiei. Sfântul ierarh Ioan Gură de Aur, utilizând o comparaţie în imagini, arată că smerenia chiar însoţită de păcat, este mai bună decât cuvioşia, cuprinsă de trufie: „Ca să ştii cât este de bine ca să nu-ţi imaginezi despre tine nimic măreţ, desenează prin cuvânt două care. Înhamă într-unul cuvioşia şi trufia, iar în altul păcatul cu smerenia şi vei vedea că doar carul păcatului va depăşi cuvioşia nu prin puterea proprie, dar prin puterea smereniei înhămate împreună cu el; iar primul car va rămâne în urmă nu prin neputinţa cuvioşiei, dar prin greutatea şi prostia trufiei”¹ . Cu sfântul ierarh de la Constantinopol vorbeşte în unison un sihastru egiptean, cuviosul avva Isaia: „Cel care nădăjduieşte la cuvioşia sa şi care se ţine de voinţa sa nu poate să nu evite caznele diavoleşti, nici linişte să-şi găsească, nici să vadă ce nu-i ajunge”².

Conştiinţa omului contemporan care vine în Biserică, arată uneori o îmbinare destul de stranie a nihilismului de disident şi a admiraţiei religioase-euristice. Astfel se explică fenomenele, caracteristice pentru vremurile postsovietice, cum sunt îmbătrânirea tineretului, lipsa de încredere faţă de conducerea Bisericii şi bănuiala referitor la ierarhia bisericească. Stareţii adevăraţi întotdeauna au ştiut taina ierarhiei stabilite de Dumnezeu şi slujeau cu smerenie şi ascultare Bisericii, deoarece o iubeau. Episcopii şi preoţii pot avea neputinţe fireşti omeneşti şi pot greşi în adoptarea deciziilor concrete de natură practică. Însă Dumnezeu este în putere să îndrepte spre mântuire aceste greşeli acolo, unde este ascultare sfântă. Este important ca această ascultare să fie adusă nu doar unui arhiereu concret, dar Însuşi Primului Sfânt Ierarh Domnului nostru Iisus Hristos – aceasta este principiul cel mai important al credinţei „întru una Sfântă ... şi Apostolicească Biserică”. În documentul, adoptat la 4 februarie 2011 de Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, în capitolul „Atitudinea Bisericii Ortodoxe Ruse faţă de blasfemia intenţionată, exprimată în mod public, şi faţă de clevetirea în adresa Bisericii” se spune că „...libertatea este una din manifestările chipului lui Dumnezeu în firea omenească. Însă nu e corect a utiliza această libertate pentru a lupta cu Dumnezeu, Cel Care l-a creat pe om (vezi: Fac. 1:27) şi care prin Pronia Sa conduce cu lumea (vezi: Faptele 17:28). Ea nu trebuie să fie utilizată pentru hulă asupra lui Dumnezeu, pentru clevetire asupra Bisericii Lui, asupra oamenilor. O astfel de luptă cu Dumnezeu distruge ordinea stabilită de El a creării lumii, aduce la multe nenorociri şi suferinţe în viaţa creaturii”. În anul 2008, Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse a adoptat Regulamentul „Cu privire la unitatea Bisericii”. În acest document, în special, este recunoscută necesitatea de a întări darul unităţii general-bisericeşti, a fortifica colaborarea eparhiilor, dezvoltând comunicarea reciprocă dintre diversele părţi ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu toate acestea, este considerat important a lua în calcul caracterul original, de natură naţională sau culturală, ţinând minte de faptul că respectul faţă de aceste particularităţi alcătuieşte puterea Bisericii noastre Sfinte, serveşte la creşterea şi unitatea ei... Documentul menţionat este „o hartă rutieră”, urmarea căreia poate să ne izbăvească de multe dificultăţi şi să ne ajute la multiplicarea roadelor unităţii bisericeşti.

Osânda sfintei ierarhii, stabilite de Însuşi Dumnezeu, provine de la necunoaşterea sau neînţelegerea naturii Bisericii şi a normelor vieţii creştine în cadrul ei. Antologia de faţă încearcă să completeze această lacună în studiile creştinilor contemporani, propunând texte canonice şi cele ale sfinţilor părinţi, în care se descoperă caracterul dumnezeiesc al ordinii ierarhice în Biserica Ortodoxă şi responsabilitatea canonică pentru încălcarea acestei ordine. Biserica, de la bunul început al existenţei sale pe pământ, a fost o adunare a credincioşilor în Hristos, organizată din punct de vedere ierarhic sub conducerea apostolilor şi a episcopilor, care au primit dreptul succesoral de la apostoli. Protoiereul Nicolai Afanasiev aşa scrie despre aceasta: „Însăşi denumirea Bisericii, pe care o găsim din primele vremuri ale existenţei sale, conţine ideea unui popor organizat, iar nu a unei adunături [sau] a unei mulţimi, care exclude prin sine ordinea şi organizarea...”³.  În primele comunităţi bisericeşti singuri apostolii aduceau pe episcopi şi presbiteri pentru săvârşirea Euharistiei. Prezenţa conducătorului adunării euharistice era condiţia obligatorie a comunităţii bisericeşti. După cum scrie acelaşi autor: „Nici o Biserică nu a putut exista nici o zi fără întâistătător” 4. Importanţa ierarhiei bisericeşti este enormă. Pe parcursul a sute de ani slujirea ierarhică asigură identitatea organizării Bisericii, consecutivitatea vieţii harice, credinţa intactă. Prezenţa episcopatului şi a preoţiei în Biserică îi asigură unitatea ei. De aceea, conform sfântului apostol Pavel, noi ne adresăm la toţi credincioşii: „Vă îndemn, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere” (1 Cor. 1:10).

1 — Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 3. СПб., 1897. С. 408.

2 — Преподобного и богоносного отца нашего аввы Исаии, отшельника египетского, духовно-нравственные слова. 2-е изд. Сергиев Посад, 1911. С. 326.

3 — Афанасьев Николай, прот. Церковь Духа Святого. V. 2. 1.

4 — Там же. V. 1. 1.

Editura Patriarhiei Moscovei/Patriarchia.ru  

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei