Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Regulamentul cu privire la Comisia pentru nominații a Comitetului Didactic al Bisericii Ortodoxe Ruse

Versiune pentru tipar
24 decembrie 2015 21:30

Документ утвержден на заседании Священного Синода от 24 декабря 2015 года (журнал № 89).

1. Основные положения

1.1. Номинационная комиссия Учебного комитета Русской Православной Церкви (далее — Комиссия) создана в целях регулирования практики присвоения ученых званий профессора и доцента научно-педагогическим работникам духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, подведомственных Учебному комитету Русской Православной Церкви.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется распоряжениями Священноначалия и Учебного комитета Русской Православной Церкви, а также соответствующим государственным законодательством.

1.3. Деятельность Комиссии определяется настоящим Положением и регламентируется «Положением об ученых званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви».

2. Полномочия

2.1. В полномочия Комиссии входит рассмотрение аттестационных дел лиц, претендующих на присвоение им ученых званий профессора или доцента, а также вынесение решения о присвоении или отказе в присвоении ученого звания профессора или доцента.

2.2. Комиссия вправе:

  • рассматривать аттестационные дела на присвоение ученых званий профессора и доцента научно-педагогическим работникам духовных учебных заведений Русской Православной Церкви;
  • выносить решение о присвоении или отказе в присвоении ученого звания профессора или доцента;
  • выносить решение о признании ученых званий, полученных в иностранном государстве;
  • рассматривать апелляции на решения Ученых советов, давших рекомендацию о присуждении звания профессора или доцента, заявления о лишении (восстановлении) ученых званий;
  • проверять обоснованность занятия штатной должности профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента в духовных учебных заведениях;
  • выносить решение о возможности или невозможности занятия сотрудниками указанных должностей.

2.3. Решения Комиссии о присвоении ученого звания доцента или профессора выносятся председателем Учебного комитета на утверждение Патриархом Московским и всея Руси и вступают в силу после этого утверждения.

2.4. Комиссия имеет право привлекать высококвалифицированных специалистов для экспертизы аттестационных дел, апелляций на решения Ученых советов, заявлений о лишении (восстановлении) ученых званий.

3. Состав

3.1. Состав Комиссии формируется из числа сотрудников Учебного комитета Русской Православной Церкви и привлеченных специалистов, имеющих ученую степень и опыт преподавания в высших учебных заведениях.

3.2. В состав Комиссии входят председатель, секретарь и члены Комиссии.

3.3. Председателем Комиссии по должности является председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви.

3.4. Состав Комиссии предлагается председателем Учебного комитета и утверждается Священным Синодом сроком на 4 года.

3.5. Председатель Комиссии руководит заседаниями Комиссии и подписывает решения Комиссии по всем вопросам, отнесенным к ее компетенции.

3.6. Организация работы по подготовке заседаний Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. Секретарь подписывает рекомендации Комиссии по всем вопросам, отнесенным к ее компетенции, наряду с председателем Комиссии.

4. Регламент работы

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления в Учебный комитет аттестационных дел кандидатов на присвоение ученого звания профессора или доцента, но не реже одного раза в год.

4.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием не менее двух третей голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.3. Для осуществления экспертизы соответствия аттестационных дел установленным критериям и требованиям, для подготовки заключений по вопросам присуждения ученых званий, а также по вопросам признания ученых званий, полученных в иностранном государстве, подготовки заключений по апелляциям, поданным на решения Ученых советов по вопросам присвоения ученых званий, по вопросам лишения (восстановления) ученых званий, Комиссией могут привлекаться эксперты из числа ведущих ученых и специалистов в области богословия, философии, гуманитарных наук и искусства.

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Учебный комитет.

4.5. Документация Комиссии ведется на бланках Учебного комитета и заверяется печатью Учебного комитета.

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

A ieșit de sub tipar cartea „Biserica Ortodoxă din Ucraina: repere istorice” pregătită de către Academia de Teologie din Kiev

Episcopul de Belgorod Silvestr: Acțiunile Constantinopolului față de Ucraina constituie un exemplu fără precedent de încălcare a normelor canonice [Interviuri]

Cuviosul Nicodim Aghioritul și gândurile sale despre împuternicirile judecătorești ale Patriarhului Constantinopolului [Articol]

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse aresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării [Mesaje de salut și adresări]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

CONDICILE Sfântului Sinod din 28 ianuarie 2022 [Documente]

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii [Mesaje de salut și adresări]

La Moscova și-a încheiat lucrările Conferința internațională „Dumnezeu - omul - lumea”

La Seminarul teologic „Întâmpinarea Icoanei Maicii Domnului de Vladimir” a fost inaugurată Conferința internațională „Dumnezeu - omul - lumea”

Cu sprijinul Comitetului didactic pe baza Seminarului teologic „Întâmpinarea Icoanei Maicii Domnului de Vladimir” va avea loc Conferința științifico-teologică internațională „Dumnezeu - omul - lumea”

Cea de-a treia promoție a masteratului teologic de la distanță a avut loc la Comitetul didactic al Bisericii Ortodoxe Ruse

Toate materialele cu cuvintele-cheie