Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Alexii (Eliseev), episcop de Galici și Makariev

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Alexii (Eliseev), episcop de Galici și Makariev
Versiune pentru tipar
15 februarie 2017 19:24

La 15 februarie 2017, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica cu hramul „Sfântul Cuviosul Serafim de Sarov” din Raevo, or. Moscova, și a condus hirotonia arhimandritului Alexii (Eliseev) în treapta de episcop de Galici și Makariev. După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse la îndrumat pe episcopul Alexii pentru slujire.

Preasfințite episcop Alexii!

Azi, la Dumnezeiasca Liturghie, te-ai învrednicit să primești harul dătător de viață al Mângâietorului Ceresc. Sfântul Duh, care a pogorât cândva asupra ucenicilor lui Hristos în Ierusalim, te-a făcut continuatorul înaltei și slăvitei slujiri a celor care au fost martorii Cuvântului Întrupat, despre Care au mărturisit „până la marginea pământului” (Fapte 1:8).

Te felicit cu prilejul acestui eveniment semnificativ – hirotonia episcopală – mă bucur împreună cu tine, cu toți oameni ce îți stau în față, deoarece actualmente Biserica a căpătat un nou mărturisitor al credinței și un arhipăstor, un învățător al cuvioșiei și un înfăptuitor de taină. Acum se bucură și pământul din Galici, ca a căpătat pe propriul ierarh și iconom al vieții bisericești, păstor al oilor cuvântătoare ale lui Hristos și împărțitor al harului lui Dumnezeu.

Înainte de a merge la locul slujirii tale, ascultă îndrumarea pe care eu, potrivit vechii tradiții și cu datoria Întâistătătorului, trebuie să ți-o dau.

Fie ca îndrumare în osteneli să-ți fie spusele Apostolului Pavel, adresate preoților de Efes: Luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său (vezi: Fapte 20:28). Tâlcuind aceste cuvinte, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur întreabă: „Vezi oare că el dă două porunci? Este fără de folos atât a îndrepta pe alții… cât și a purta de grijă doar propriei persoane. Ultima este caracteristică egoistului, care caută doar cele de folos pentru sine și este aidoma omului care a îngropat talantul în pământ. Spune aceasta (Pavel) nu din motivul că mântuirea noastră este mai importantă decât mântuirea turmei, ci pentru a înțelege că atunci când suntem atenți cu noi înșine, capătă folos și turma” (Convorbiri la Faptele Apostolilor. Convorbirea 44).

Repetând după întâiul dintre trimișii lui Hristos, te chem să fii atent la propria viață, propriile fapte și cuvinte. Noi, în calitate de slujitori ai altarului Domnului, trebuie să arătăm chipul evlaviei, modelul de urmare a lui Hristos și de îndeplinire neîndoielnică a poruncilor Lui. Ține minte că episcopul este acea persoană, asupra căruia sunt îndreptate multe priviri, și ale apropiaților, și ale îndepărtaților. Deseori prin faptele tale oamenii vor judeca de Ortodoxie și de Biserică, uneori chiar conducându-se de exteriorul tău, de manierea ta de a te purta, de modul tău de a vorbi cu oamenii. În acest sens nu doar faptele tale, dar și cuvintele tale vor avea semnificație pentru mulți. De acest fapt va depinde în mare măsură dacă va veni la credință acel om, dacă va rămâne în ograda bisericii, dacă se va nevoi cu râvnă vreun anumit cleric pe locul slujirii sale.

Fiind atent cu tine, fii atent cu întreaga turmă cuvântătoare, pe care trebuie să o conduci, după cum te-a însărcinat Sfântul Duh. Pravila a 39-a Apostolească sună așa: Episcopului îi sunt încredințați oamenii Domnului și el va ține răspuns pentru sufletele lor. Acum porți povara grijilor în pescuirea sufletelor pentru Împărăția Cerurilor, pentru a crește „în har şi în cunoaşterea Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos”, așa cum ne învață Apostolul Petru (2 Pet. 3:18). Fie ca o amintire permanentă despre acest fapt să fie pentru tine semnul vădit al slujirii episcopale – omoforul, care semnifică oaia cea pierdută, pe care a găsit-o păstorul cel bun și a pus-o pe umerii săi, pentru a o face parte din turmă. Fii aidoma Marelui și Desăvârșitului Păstor și Conducătorului de Păstori Hristos, Care le cunoaște și le iubește pe oile Sale cuvântătoare și care poartă de grijă pentru mântuirea fiecăreia dintre ele. Privind la această parte a odăjdiilor arhierești, la omoforul care va fi pus în mod solemn pe umerii tăi în mijlocul bisericii, ține minte de acest simbol, simbolul purtării pe umerii tăi a păstoriților, care îți sunt încredințați în calea spre mântuire. Cel mai tare să Îl urmezi pe Hristos în dragostea jertfelnică către Domnul, Care pentru noi a ridicat pe umerii Săi de asemenea și crucea și Care a suferit moarte. Anume această imagine este cea mai puternică, deoarece noi trebuie să tindem să avem ca model în viață fapta Domnului, ținând minte cuvintele Evangheliei: „Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi” (Mt. 20:28). Indiferent de locul nostru în scara ierarhică, trebuie să ținem minte întotdeauna cu sfințenie că suntem puși spre slujire altora și suntem chemați, după cuvântul Apostolului Petru, să păstorim „turma lui Dumnezeu, dată în paza noastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; nu ca şi cum am fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-ne turmei” (vezi:1 Pet. 5:2-3).

Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, vei fi episcop în vechiul oraș rus Galici și vei conduce acolo eparhia nou creată. Va trebui să continui și să multiplici ostenelele Preasfințiților vlădici care înainte de tine au avut grijă de acest teritoriu. Ești chemat să dezvolți multilateral activitatea de misionarism, catehizare și luminare, să atragi generația tânără la participarea în diverse acțiuni bisericești, să ai grijă de acordarea de ajutor celor slabi și nevoiași. O astfel de activitate la nivel parohial și eparhial va contribui neîndoielnic la crearea comunităților ortodoxe puternice, va sluji faptului ca vocea Bisericii să fie auzită de oamenii ce se află în afara ogrăzii ei mântuitoare.

Uneori, vorbind despre astfel de pământuri cum este pământul regiunii Kostroma, se afirmă că în pofida unui trecut glorios, actualmente aceste regiuni trec prin încercări grele. Oamenii părăsesc locurile de baștină, în special sunt părăsite satele, de aceea și multe biserici de acolo nu sunt pline de oameni. Dar și o mică parte din acei oameni care locuiesc azi pe pământul Kostroma ar putea umple toate bisericile regiunii. De aceea atunci când în biserică sunt puțini oameni, noi trebuie să ne gândim nu la faptul ca biserică să fie plină.  Deoarece oameni există, pur și simpli e nevoie de a le explica clar că drumul spre biserică este calea spre Dumnezeu, calea spre mântuirea lor, spre fericirea lor. Astăzi noi cu toții trebuie să ne ostenim cu râvnă și neîncetat și nu doar pe pământul din Kostroma, pentru ca mai mulți contemporani de ai noștri să-și îndrepte inimile către Hristos, ca „să vă dezbrăcați”, după cuvântul Scripturii, „de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare, și să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului” (Ef. 4:22, 24). Anume la aceasta tu – succesorul Apostolilor – ești chemat să te îngrijești, anume spre aceasta urmează să-ți îndrepți puterile tale.

Aruncând o privire asupra câmpului larg al ostenelilor ce te așteaptă, nu te teme de povara pusă pe umerii tăi, nu avea frică de pericolele și greutățile iminente din cale și niciodată  nu dispera. Cu nădejde în Dumnezeu, în mila Lui nespusă și iubirea Lui nemărginită de oameni „să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte, cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei” (Evr.12:1-2). Și Domnul nu te va rușina și nu va lăsa nădejdea ta să fie deșartă și la timpul cuvenit îți va dărui ajutorul Său și mângâierea Sa.

Așadar, urmează chemarea apostolească, arată-te pe sine ca un „bun iconom ai harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu” (1 Pet. 4:10), în aceasta să te ajute Cel ce este întru cele de Sus și Care privește la cei smeriți, Domnul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale cetei cele mari a Sfinților Bisericii cerești și pământești.

Iar acum primește acest toiag și binecuvântează oamenii care au ridicat azi rugăciuni sârguincioase pentru a te învrednici să fii un arhiereu neprihănit. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie