Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Siluan (Șalari), episcop de Orhei, vicar al Eparhiei Chișinăului

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Siluan (Șalari), episcop de Orhei, vicar al Eparhiei Chișinăului
Versiune pentru tipar
4 noiembrie 2016 15:29

La 4 noiembrie 2016, în timpul Dumnezeieștii Lituirghii săvârșite la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a condus hirotonia arhimandritului Siluan (Șalari) în treapta de episcop de Orhei, vicar al Eparhiei Chișinăului. După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a îndrumat pe episcopul Siluan pentru slujire și i-a înmânat toiagul arhieresc.

Preasfinţite episcop Siluan!

Harul lui Dumnezeu, întotdeauna tămăduitor al neputinţei şi împlinitor al celor puţine, de ziua sărbătoririi Icoanei Preasfintei Fecioare, numită „de Kazan”, prin punerea mâinilor ierarhilor şi prin rugăciunile oamenilor te-a încorporat în ceata succesorilor apostolici, făcându-te continuator al slujirii lor mărețe și slăvite. Și acum tu, îmbrăcat cu putere de sus (Lc. 24:49), înveșmântat în mantia de sfânt ierarh, purtând pe piept chipul Stăpânei din Ceruri, stai în mijlocul acestei catedrale Patriarhale în cinstea Adormirii Maicii Domnului în aşteptarea îndrumării pentru slujirea ce te aşteaptă.

Preaînţeleptul Dumnezeu să-ţi deschidă inima ca să înţelegi Scriptura (Lc. 24:45) şi îndrumările care eu, în datoria mea de Întâistătător şi potrivit obiceiului stabilit, trebuie să ţi le dau înainte de înmânarea toiagului arhipăstoresc.

Astăzi în timpul Liturghiei Dumnezeieşti ai auzit de mai multe ori exclamaţia „Axios!” Solemn şi tare răspândindu-se sub aceste bolţi vechi, ea a devenit simbolul ce confirmă hirotonia săvârşită. A fost şi expresia bucuriei celor prezenţi pentru faptul că Biserica a căpătat un nou episcop. „Axios! Vrednic este!” a fost şi o oarecare rugăciune sobornicească despre faptul ca tu, prin cuvântul apostolului, să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului (2 Tim. 2:15).

Fie ca această exclamație „Axios!” întotdeauna să răsune în sufletul tău, amintindu-ţi de o mare responsabilitate în faţa lui Dumnezeu şi oameni, pe care împreună cu odăjdiile arhiereşti au pus-o pe tine confraţii tăi, iar prin ei – şi întreaga Sfântă Biserică. Să te păzească Domnul de lucruri necuviincioase, cuvinte negândite şi chiar gânduri nedrepte.

Iarăși vreau să repet chemarea întâiului între apostoli către copilul său duhovnicesc iubit Timotei: „Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului”. Fii un neostenit propovăduitor al Evangheliei Împărăției (Mt. 4:23) şi învăţător al celor neînţelepţi, fii slujitor sârguincios la altarul Domnului şi săvârşitor  evlavios al Tainelor, fii păstor râvnitor şi cârmuitor veghetor al oilor cuvântătoare ale lui Hristos. „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt. 5:16) – această parafrază a cuvintelor Mântuitorului le adresează diaconul arhiereului după înveşmântarea sa. Şi de fiecare dată, când vei auzi aceste cuvinte, adu-ţi aminte de ziua hirotoniei tale, să ţii minte şi această îndrumare a mea, dar cel mai important, niciodată să nu uiţi să luminezi cu lumina lui Hristos celor din jur, să proslăveşti prin întreaga ta viaţă pe Domnul Iisus – este ceea la ce ai fost chemat de Însuşi Dumnezeu şi ceea ce aşteaptă de la tine Sfânta Biserică.

Acum tu stai în mijlocul catedralei şi asupra ta sunt îndreptate privirile multora. În acelaşi fel asupra ta va fi concentrată atenţia clericilor şi a mirenilor, precum şi a oamenilor care  păşesc rareori pragul bisericesc, dar poate a celor care nu cred deloc. Pentru ai săi episcopul este chemat să arate chipul lui Hristos, iar pentru cei din afară el este faţa Bisericii, conform căruia se judecă despre Ea. Şi noi, slujitorii lui Dumnezeu celui Viu,  trebuie cu o precauţie deosebită săne săvârşim ostenelile ca să nu devenim pentru nimeni o ispită şi, după cum ne învaţă Scriptura, ca să „nu dam nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră sa nu fie defăimată” (2 Cor. 6:3). De aceea încă şi încă odată îţi amintesc cuvintele atotfericitului Pavel, pe care le-ai rostit la ipopsifierea în treapta de episcop, precum şi exclamaţia pe care ai auzit-o de multe ori azi: să te „înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat”, axios!

Ascultând această îndrumare, poţi gândi: „Bineînţeles, voi depune toată străduinţa să devin un bun arhiereu, să dau dovadă de dreptate, iubire şi milostivire (Mih. 6:8). Dar îmi va reuşi oare, îmi vor ajunge puteri, curaj, dârzenie, voi avea destulă înţelepciune?” Recent în faţa mea şi a altor arhierei ai Bisericii lui Dumnezeu ai spus: „Cred din toată inima că Domnul îmi va da îndeajuns puteri, atât de necesare pentru o împlinire destoinică a slujirii arhipăstoreşti”. Să nu uiţi cele spuse de tine. Să ţii minte că nu va reuşi acela care gândeşte să facă lucrarea lui Dumnezeu, dar nădăjduieşte doar în sine, în propriile capacităţi, se bazează pe anumiţi cunoscuţi, relaţii şi încă ceva. Noi, ucenicii Dumnezeiescului Iisus, trebuie să nădăjduim doar în El. Și, după cum învaţă Sfânta Scriptură, „cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău” (Mih. 6:8), fără a săvârşi nimic din ce este împotriva voinţei Lui şi cerând ajutorul Său la orice început de lucru.

Aş vrea să-ţi amintesc cuvintele ocrotitorului tău ceresc Siluan Athonitul despre necesitatea pentru orice creştin a ajutorului haric de la Sfântul Duh, precum şi a rugăciunii ca mijloc de primire a acestui ajutor: „Cine Îl iubeşte pe Domnul, acela întotdeauna Îl ţine minte, iar amintirea lui Dumnezeu naşte rugăciune. Dacă nu Îl vei ţine minte pe Domnul, atunci nici nu te vei ruga, iar fără de rugăciune sufletul nu va sălăşlui în iubirea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Sfântului Duh. Prin rugăciune se păstrează omul de păcat, căci mintea ce se roagă este ocupată de Dumnezeu şi în smerenia duhului stă în faţa Domnului, pe Care Îl cunoaşte sufletul celui ce se roagă” (Sofronii, ierom. Stareţul Siluan. Paris, 1952, p. 125). De aceea, nădăjduind la Domnul, cere, aplecându-ţi capul în faţa Lui, roagă în orice situaţie, numele Lui chemând, şi Harul lui Dumnezeu îţi va întări puterile tale sufleteşti şi trupeşti, îţi va lumina mintea şi îţi va da la timpul cuvenit toate cele trebuincioase.

Slujirea ta se va desfăşura în Republica Moldova, unde înainte de aceasta ai dus diferite ascultări şi ai dobândit o valoroasă experienţă duhovnicească, păstorească şi administrativă. Arată-te pe sine ca un lucrător nelenos şi un conlucrător unit în gând cu Preasfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove. Ajută-l cu jertfire de sine întru folosul Bisericii-Mame, arătând o bună pildă de fidelitate faţă de propria datorie şi responsabilitate faţă de sarcinile puse pe umerii tăi. După spusele apostolului Pavel, fii tare, neclintit, sporit totdeauna în lucrul Domnului, căci ştii că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică (1 Cor. 15:58).

Cu această îndrumare primeşte acest toiag şi dă binecuvântare poporului lui Dumnezeu, care a ridicat acum rugăciuni pentru ca să ți se dăruiascî o slujire neprihănită în treapta de arhiereu.

Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei