Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Kiril, ţinută pe piaţa Sobornicească a lavrei Pecerska de ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir

Predica Preafericitului Patriarh Kiril, ţinută pe piaţa Sobornicească a lavrei Pecerska de ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir
Versiune pentru tipar
28 iulie 2012 17:30

La 28 iulie 2012, de ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir, în Sfântul Botez Vasilie, şi de Ziua Botezului Rusiei – sărbătoare de stat a Rusiei, Bielorusului şi Ucrainei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a oficiat liturghia Dumnezeiască la lavra Pecerska „Adormirea Maicii Domnului” din Kiev.

După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Preafericirea Voastră, dragă stăpâne mitropolit Vladimir! Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi părinţi, fraţi şi surori!

Aş vrea să vă felicit pe toţi cu ocazia sărbătorii sfântului întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir, dar în special aş vrea să vă felicit pe Dumneavoastră, Preagericirea Voastră, cu ocazia zilei îngerului şi cu ocazia aniversării a 20 de ani a aflării Dumneavoastră în fruntea catedrei de la Kiev.

Sărbătorind pomenirea sfântului întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir, noi cu privirea gândului ajungem în acele vremuri, când El a primit Botezul, din păgân devenind creştin, când L-a cunoscut pe Dumnazau, a auzit vocea Lui şi a dus după sine poporul. El nu a fost arhiereu, însă a fost cneaz întocmai cu apostolii, care a slujit Domnului în aşa măsură, în care puţini au putut sluji în vremurile lui. Nu este întâmplător că astzăzi a fost citită aceeaşi Evanghelie, care trebuie citită în zilele pomenirii sfinţilor ierarhi (In. 10:1-9). Nefiind sfânt ierarh după ierarhia bisericească, a fost luminător pentru întreg poporul, arătând pildă de viaţă creştină.

Dar mai este ceva, despre care astăzi trebuie să vorbim neapărat şi care a avut legătură cu citirea de azi din Evanghelia după Ioan, unde Domnul se numeşte pe Sine păstor bun, iar pe păstoriţii Săi, adică pe noi pe toţi, îi numeşte oi. Iată ce cuvinte minunate găsim în acest fragment din Evanghelie: „Şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui” (In. 10:4). Acei care au locuit la sat, care au avut ocazia să pască oi, cunosc că acestea sunt nişte animale nu prea deştepte, ele sunt greu de dirijat, este greu a fi păstor la oi. De ce dar Domnul numeşte pe păstoriţii Săi oi? Desigur, nu din motivul că păstoriţii Lui sunt mai proşti decât alţii, nu din cauza că păstoriţii Lui au mai puţine cunoştinţe, dar pentru că orice om este incomensurabil prin puterea minţii sale cu măreţia şi puterea lui Dumnezeu şi noi, toţi oamenii de pe pământ, suntem oi în faţa lui Dumnezeu.

Noi cunoaştem că există o altă concepţie privitor la lume şi la Dumnezeu. Unii Îl resping pe Dumnezeu, iar alţii se contrapun pe sine în mod trufaş la tot ce se cunoaşte despre Dumnezeu din cuvântul Lui. Unii Îl provoacă pe Dumnezeu, alţii hulesc numele lui Dumnezeu, dar ei cu toţii sunt oi, însă care nu aud glasul Păstorului lor. Ce fel de glasuri aud oamenii în ziua de azi? Acele glasuri care răsună tare, care atrag atenţia prin puterea sa – fie puterea care se bizuie pe cunoştinţele şi logica omenească, fie puterea care prin intermediul banilor se transformă într-o forţă enormă a mijloacelor de informare în masă. Dar mai este un glas, pe care noi uneori îl auzim mai desluşit, decât glasul lui Dumnezeu. Este glasul trupului nostru, glasul păcatului şi noi răspundem la acel glas şi mergem după el, fără a şti ce facem, căci acesta nu este glasul păstorului nostru.

Mai este ceva important în compararea oamenilor cu o turmă de oi. Din nou acei care au păscut oi ştiu, cum ele dau buluc în direcţia, în care se îndreaptă una din ele, cum ele, fără a gândi, merg pe calea, care poate duce la pieire. Este psihologia turmei: fă aşa, cum procedează alţii, nu te gândi la nimic, pe nimeni nu asculta. Cineva a auzit o voce oarecare, l-a chemat – mergi după el. Dar dacă vocea aceasta se amplifică cu ajutorul mujloacelor de informare în masă, dacă ea se repetă de multe ori pe paginile revistelor, ziarelor şi pe Internet, cum să nu o auzi?

Cum să înţelegem dacă este glasul lui Dumnezeu sau este glasul vrăjmaşului neamului omenesc? Avem noi vreun instrument intern, avem noi oare vreo posibilitate să deosebim glasurile, să deosebim duhurile? Noi ştim că Dumnezeu a creat pe om după chipul Său şi a pus în noi acest instrument de deosebire a binelui de rău. Este glasul conştiinţei noastre, este starea sufletului nostru, când noi simţim pacea interioară, liniştea, bucuria – nu veselia provizorie sau din cauza ebreităţii, nu dezlănţuirea patimii omeneşti, dar bucuria liniştită în inimă fie de pe urma contemplării dragostei faţă de noi, oamenii, fie contemplând armonia lumii lui Dumnezeu, fie contemplând armonia, creată de om. Dacă toate acestea, care sunt minunate, intrând în noi, în sufletul nostru, aduc cu sine pace şi linişte şi se reflectă în bunătatea noastră faţă de lumea înconjurătoare, aceasta semnifică că noi auzim glasul lui Dumnezeu.

Însă cuvinte uimitoare găsim noi în Sfânta Scriptură. Nu fiecare om, având acest instrument al adevărului lui Dumneezu, este în stare să-l folosească fără greş, fiindcă, fiind liber, fiecare din noi poate distruge acest camerton intern sau îl poate acorda pe o altă undă. Atunci totul este pierdut, atunci răul îl vom percepe ca pe bine, păcatul ca pe ceva sfânt, minciuna – ca adevăr. Anume de aceea, spune Domnul: „Fericiţi sunt cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mt. 5:8). Puritatea inimii, păstrarea sfinţeniei şi a păcii interioare – acesta este criteriul adevărului, acesta este instrumentul, care determină fără greş ceea ce este de la Dumnezeu şi ceea ce este de la o altă putere, întunecată şi straşnică.

Sfântul întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir nu doar şi-a schimbat viaţa proprie şi a lăsat în cristelniţă orbirea sufletească, împreună cu cea trupească – el a schimbat viaţa întregului său popor. Anume prin el a intrat în acea gintă păgână adevărul lui Dumnezeu, anume prin jertfa lui ne-am înarmat noi cu criteriul adevărului, cu măsurătorul dreptăţii. Şi păstrează Sfânta Rusie acel măsurător, în pofida celor mai groaznice zguduiri ale vieţii, a tragediilor istorice, a tentaţiilor şi rătăcirilor. Ştim că şi azi intră în lume diverse ispite. Nouă ni se spune că Evanghelia nu este dreaptă, că există alte povestiri despre Hristos; nouă ni se spune că există alte „biserici” adevărate, dar nu Biserica, care se trage de la sfinţii apostoli, nouă ni se propune să mergm pe o altă cale, şi pe a doua, şi pe a treia... Însă poporul nostru, luminat de sfântul întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir, păstrând credinţa ortodoxă, păstrează acest măsurător al adevărului şi îl utilizează în toate circumstanţele vieţii. Noi trebuie să învăţăm să o facem nu doar cu referie la viaţa noastră personală, dar şi cu referire la viaţa socială, viaţa poporului. Noi trebuie, înarmându-ne cu această putere măreaţă a lui Dumnezeu, să lucrăm astfel, ca în noi să se reflecte glasul lui Dumnezeu – în gândurile nostre, în faptele noastre, în voinţa noastră. Sărbătorind pomenirea sfântului întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir, noi totodată Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru acea cale milenară, pe care a mers poporul Lui – poporul Sfintei Rusii, care păstrează neprecupeţit sfinţenia credinţei ortodoxe. Doar ea una a ajutat poporul acesta să nu rătăcească de pe calea lui istorică, să nu piardă orienatrea şi să păstreze capacitatea a deosebi binele de rău şi adevărul lui Dumnezeu de minciună.

Noi sărbătorim astăzi aniversarea de 20 de ani de la Soborul de la Harkov care, depăşind mari ispite şi tentaţii, generate de păcatul omenesc, a păstrat Biserica Ortodoxă din Ucraina în comunicare cu Ortodoxia Ecumenică. Nu este întâmplător că astăzi, aici, pe această piaţă, noi ne-am rugat şi am oficiat liturghia Dumnezeiască împreună cu reprezentanţii tuturor Bisericilor Ortodoxe locale. Este mărturia corectitudinii alegerii, făcută cu 20 de ani în urmă la Harkov. Este expresia respectului şi a recunoştinţei faţă de Biserica mărturisitoare, faţă de Biserica Ortodoxă din Ucraina, pentru apărarea jertfelnică a adevărului. Dea Dumnezeu ca ziua de azi să se oglindească în conştiinţa, în sufletul fiecărui locuitor al Ucrainei, a fiecărui om ortodox. Mântuirea este acolo, unde este plinătatea Ortodoxiei, mântuirea este acolo, unde în jurul unui pristol sunt adunaţi toţi şi în diferite limbi aduc laudă Domnului, inclusiv ţinând minte de evenimentele ce au avut loc acum 20 de ani.

Aş vrea în mod deosebit să remarc slujirea Preafericitului mitropolit Vladimir. Îmi aduc aminte despre starea personală a sufletului meu, deşi nu eram pe atunci la Kiev. Ştiind că viitorul Preafericit se apropie de oraşul Kiev, s-a bucurat inima mea, precum şi inimile a milioane de oameni pentru acea întâmpinare solemnă, pentru acea manifestare de dragoste, cu care l-aţi întâlnit pe Întâistătătorul vostru, care a păşit pe priporoasa cale a slujiirii mărturisitoare în numele păstrării adevărului lui Dumnezeu, pentru ca oile să audă glasul Mântuitorului Hristos. Astăzi, văzându-l pe Preafericit, care s-a ridicat de pe patul de maladie grea, care ne vorbeşte cuvinte pline de înţelepciune, drepte şi frumoase, care din nou a început în deplină măsură să realizeze slujirea sa de Întâistătător, noi aducem laudă Domnului, Care ne-a arătat nouă tuturor o astfel de milă.

Iar Dumneavoastră, scumpe Preafericite stăpâne, aş vrea să vă înmânez un semn al dragostei mele Patriarhale, al respectului şi al recunoştinţei mele pentru acele trude, pe care le-aţi purtat. „Pentru sârguinţa în trudele de misionarism şi cu ocazia aniversării a 50 de ani de slujire în treaptă de preot, precum şi cu ocazia aniversării a 20 de ani de aflare în fruntea catedrei de la Kiev, Preafericitul mitropolit Vladimir se decorează cu ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfântului ierarh Inochentie, mitropolitul de Moscova şi Kolomna, de gradul I”. Axios!

Aş vrea să vă aduc în dar, Preafericirea Voastră, această icoană veche a Mântuitorului, al cărui glas oile îl aud şi îl recunosc atunci, când au posibilitate să ştie că este glasul lui Dumnezeu. Şi dea Dumnezeu ca glasul Dumneavoastră de Prim sfânt ierarh al Bisericii Ucrainene să cheme pe oameni ca ei întotdeauna să audă şi să înţeleagă vocea lui Hristos Mântuitorul. Primiţi în dar aceasta în semn al dragostei mele personale, al respectului şi al recunoştinţei pentru trudele Dumneavoastră.

De asemenea aş vrea să menţionez un şir de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru trudele lor şi cu ocazia sărbătoririi unor date importante din viaţa lor.

<…>

Iar vouă tuturor, dragii mei, aş vrea să vă transmit binecuvântarea mea Patriarhală în formă de această iconiţă mică cu chipul sfântului întocmai cu apostolii marelui cneaz Vladimir. Pentru rugăciunile lui să păzească Domnul Rusia Ortodoxă! Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Episcopul de Barâșevka Victor: Vizita Patriarhului Constantinopolului în Ucraina va pricinui suferințe milionaleor de ortodocși ucraineni [Interviuri]

De ziua pomenirii Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Ziua Botezului Rusiei [Patriarhul : Predici]

De ziua pomenirii Sfântului întocmai cu Apostolii cneaz Vladimir Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

Mitropolitul Athanasie de Limassol: Refuzul meu de a recunoaște „Biserica Ortodoxă a Ucrainei” are la bază conștiința și canoanele Bisericii

Sfântul Sinod a dat o apreciere vizitei Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu la Kiev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Forțele răului distrug unitatea Bisericilor Ortodoxe

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul celei de-a șaptea aniversări a intronizării a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Pecerska din Kiev

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: În Biserică își găsește locul fiecare om cu talentele și aptitudinile sale [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu prilejul anuversării a 55 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei